,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
BOŞANMA HUKUKU DİLEKÇELERİ / 27-07-2012
 
 
 EVLİLİK DIŞI ÇOCUK İÇİN NAFAKA VE TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

KONU   : Babalığın Hükmen Tayini, Tazminat ve Nafaka Talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Davalı müvekkilimle …/…/… - …/…/… tarihleri arasında duygusal ilişki yaşamış, …/…/… tarihinde davalının haber vermeksizin ve hiçbir açıklama yapmaksızın … iline taşınmasıyla bu ilişki sona ermiştir. Müvekkilim ve davalı ilişki süresince … … adresindeki apartman dairesinde birlikte ikamet etmiş ve cinsel ilişki yaşamışlardır.

2-)

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 301, 818 S. K. m. 49 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Doğum ve nüfus kayıtları, DNA Testi, fotoğraflar, tanık beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin kızı …’nin babası olarak davalının babalığına, doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri ve gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler olarak … TL maddi, ortaya çıkan manevi zarar karşılığı … TL manevi tazminat ve küçük için aylık … TL. nafakanın davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …./…/…

 

Davacı Vekili

Avukat ...


 

EVLİLİĞİN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI….………:

VEKİLİ…………...:Av

DAVALI………….:

DAVA…………….:Evlenmenin iptali ve ... TL.manevi tazminat davasıdır

AÇIKLAMALAR.:

1-Davalı,müvekkileyi ....... tarihinde köyde,yolda giderken zorla kaçırmıştır.....

2-Davalı,müvekkileyi zorla kaçırdıktan sonra,......... korku yaratarak ,....... tarihinde nikah kıyılmasını sağlamıştır.

3-

 

8-Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :M.K.md.151,konuyla ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER…………… :Nüfus kayıtları,tanık anlatımı,taraflara ait mali ve sosyal durum araştırması,Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2004/.... hazırlık,2004/... K.sayılı yetkisizlik kararı,.... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2004/ ... numaralı hazırlık evrakı ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEK…:Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı davamızın kabulüyle;

A-Taraflar arasındaki evlenmenin iptaline,

B-Yasal faiziyle birlikte ... milyar TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline

C-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.01.02.2005

 

DAVACI VEKİLİ


 

 

BOŞANMA DAVALARINDA EŞYA HAKKINDA DELİL TESPİTİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT İSTEYEN VE

TEDBİR TALEBİNDE BULUNAN …:

VEKİLİ………………………………….....:Av

KARŞI TARAF…………………………..:

KONU………………………………..…...:

AÇIKLAMALAR………………………..:

Taraflar, ... yılında evlenmiş olup,şiddetli geçimsizlik neticesinde boşanmışlardır.

Müvekkileye ait ve ortak olan eşyalar...

HUKUKİ NEDENLER…………………...:Konuyla ilgili mevzuat hükümleri

SONUÇ VE İSTEK ………………………:Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı,talebimizin kabulüyle,.... ihtilafsız olanların.... ihtilaflı olanların .... bir yediemine bırakılmasına ve karşı tarafa bilahare tebligat yaptırılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin nazara alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.23.08.2005

TESPİT VE TEDBİR İSTEYEN VEKİLİ

Avukat ...

EK:Vekaletname örneği

Eşya listesi

 


 

 

ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBETİN (KİŞİSEL İLİŞKİ) TESİSİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

 

DAVACI…:

VEKİLİ…..:

DAVALI….:

KONU…….: Davacı ile çocuğu …… arasındaki kişisel

ilişkilerin yeniden düzenlenmesi hakkında talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1-Davacı müvekkilim ile davalı ……., …….. tarihinde evlenmişler, bu evlilikten ……. tarihinde …. isminde çocukları olmuştur. Müvekkil ile davalı ……Hukuk Mahkemesi’nin ……. sayı ve ……. tarihli kararı ile boşanmışlardır.

2- …….’nin müvekkilim ile birlikte kalması ilamda yer almıştır.

3-

5-.Müvekkilim oğlu ile hiçbir hafta sonunu ve geceyi birlikte geçirememektedir.

.....

Bu durum karşısında müvekkil davacı ile oğlu …….. arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için iş bu davayı ikame etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : M.K. ve ilgili mevzuat.

DELİLLERİMİZ :….. Mahkemesi’nin … sayılı kararı, tanık ifadeleri ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı; Müvekkille oğlu ……’nin kişisel ilişkilerinin, hafta sonlarında geceleri dahil olmak üzere, milli - dini bayramlarda yine gece dahil olmak üzere, sömestr ve yaz tatillerinde daha uzun süre müvekkil yanında kalması için yeniden düzenlenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

 


 

 

BOŞANMA DAVASINA CEVAP DİLEKÇESİ

 

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:2007/ ..... E.

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

CEVAP VEREN(DAVALI)......: ....(TC.....)

VEKİLİ..................................: Av.....

KARŞI TARAF(DAVACI).........: .....

VEKİLİ……………………………....:Av.../

KONU...................................: Boşanma davasına Cevaplarımızın sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ.....................:

Karşı tarafın açtığı haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.Dava dilekçesindeki tüm iddialar gerçek dışıdır.Şöyle ki;

1-Dava dilekçesinde de belirtildiği üzere taraflar ...

2-.....

3-Müvekkile her şeye rağmen eşini sevmektedir ve asla boşanmak istememektedir.....

4-Müvekkile ev hanımı olup,hiç bir geliri bulunmamaktadır.Davalı ise ....

5-Evlilik birliğinin sona ermesinde ....

Bu nedenle,haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

6-.....

7-.....

DELİLLER……………: Nüfus kayıtları,tanık anlatımı,telefon kayıtları,taraflara ait mali ve sosyal durum araştırması,davacının müvekkileye yazdığı mektuplar ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEK…….:Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı;

A-....

B-Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine,

C-Müvekkile için dava tarihinden itibaren ...... tedbir nafakasının .... birlikte davacıdan tahsiline,

D-Sayın Mahkemece boşanma kararı verildiği takdirde;

a-Müvekkile için ....

b-....

c-....

E-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.25.12.2007

 


 

 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

PROTOKOL

Bir tarafta .......... doğumlu ..... oğlu ........ ile diğer tarafta ..... doğumlu ........ kızı ........ arasında aşağıda belirlenen şartlarla işbu boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen protokol akdedilmiştir.

VELAYET:

1-Boşanma ile müşterek çocukların velayeti ....

ÇOCUK İLE BABA ARASINDAKİ ŞAHSİ MÜNASEBET:

2-Çocuk ile baba arasındaki şahsi münasebet her ayın ....... suretiyle tesis edilecektir.

YOKSULLUK , İŞTİRAK NAFAKASI VE TAZMİNAT:

3-Eşler karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir şekilde iştirak ve yoksulluk nafakası ile maddi-manevi tazminat talep .....

EŞYA:

4-Her iki taraf da kendisine ait eşyaları alacak, başkaca bir ......... talep etmeyecektir

5-İşbu 5 maddeden ibaret boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen sözleşme ..... tarihinde üç nüsha olarak düzenlenmiştir. ../../....

Eş ....... Eş .........

 


 

BOŞANMANIN TANINMASI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

... AİLE MAHKEMESİ´NE

TANINMA İSTEYEN …:

VEKİLİ…………………….. :

KARŞI TARAF …………..:

KONU ……………………..: Boşanma Kararının Tanınması davası.

 

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz, davalı ile ../../.... tarihinde evlenmiştir. Evliliklerine ait nüfus kayıtları ..

2- Müvekkilimiz davalı ile İsveç ........... Mahkemesinin ../../.... tarih ve ../.... karar sayılı ilamı ile boşanmıştır. Mahkemenin kararı taraflara tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

3- Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için ....

HUKUKİ SEBEPLER : MÖHUK m.42,38, HUMK, MK ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER : ... onanmış örneği, kararın türkçe ... tercümesi, nüfus kaydı ve sair yasal deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

TALEP SONUCU : Yukarıda arz edilen nedenlerle, yukarıda tarih ve sayısı verilen .... ait boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, mahkemenizce tanınmasına ve müvekkilimize ait ... düzeltilmesine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Avukat.


 

 

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

 

DAVACI ……..:

VEKİLİ……….. :

DAVALI ………:

KONU………… : Zina Nedeniyle Boşanma davası.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.

2-)

3-) Müvekkilim …/…/… tarihi saat …’da evine gelip kapıyı açmış ve salonda eşi ile birinin zina yaptığına tanık olmuş ve hemen evden ayrılmıştır...

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 161 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, pasaport, ...., tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıdan zina nedeniyle boşanmasına, … adlı çocuklarının velayetinin .... verilmesine, .... karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Avukat


 

TERK NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

 

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

DAVACI….. :

VEKİLİ…….. :

DAVALI…… :

KONU…….. : Terk Nedeni İle Boşanma İstemi.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz karşı taraf ile … yıldan bu yana evlidir.

2- Müvekkilimiz ev hanımı olup,

3- Müvekkilimiz eşinin …´ de kendisine başka bir ...

4- Müvekkilimiz bunun üzerine mahkeme kanalıyla ihtar çekmiş eşini eve dönmesi için ikna çabalarına girişmiştir.

5- Bu nedenlerle işbu boşanma davasını açmak gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 164. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kaydı, tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin ..…TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Avukat


 

 

SUÇ İŞLEME NEDENİYLE VEYA HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

DAVACI…. :

VEKİLİ……. :

DAVALI …..:

KONU……. : Suç İşleme Nedeniyle Boşanma davası.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz davalı ile ... yıldan bu yana evlidir.

2-) Davalı, ... olayına karışmıştır. … Asliye Ceza Mahkemesi´ nde yapılan yargılama ...

3-) Davalının işlemiş olduğu bu yüz kızartıcı cürüm nedeni ile ...

4-) ...

YASAL NEDENLER ….: 4721 S. K. m. 163 ve ilgili mevzuat.

YASAL DELİLLER……. : Nüfus kaydı, ... tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile müvekkilimizin cürüm işleyen davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin ..., yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Avukat


 

HAYATA KAST, PEK FENA MUAMELE NEDENİYLE BOŞANMA DAVSI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

DAVACI….. :

VEKİLİ……. :

DAVALI….. :

KONU ……..: Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma ve Nafaka İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz davalı ile .. yıldır evlidir.

2- Davalı son bir yıldan bu yana işsiz de kalmasından kaynaklanan bir bunalıma düşmüştür...

3- Kavgalarına çoğu kez aynı ..

4- Davacının ...

5- Davalının yaşam düzeni ....

 

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 162 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : ..., tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının .... aylık ...TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık ...TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Avukat


 

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

DAVACI …..:

VEKİLİ ……..:

DAVALI…… :

KONU ………: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma davası.

AÇIKLAMALAR

1- Davacı müvekkil ile davalı eşi …/…/… tarihinde evlenmişlerdir.

2- Aynı evde yaşayan iki ...

3- Yaşanılan kavgalar neticesinde ...

4- Açıklamış olduğumuz sebepler ile diğer hukuki haklarımızı saklı tutarak boşanma davasını açma ...

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları, Nüfus Cüzdan ve Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, şahit beyanları, ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ...... evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanmalarına karar verilmesini, dava giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili

Avukat


 

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

DAVACI …..:

VEKİLİ……. :

DAVALI …..:

KONU ………: Anlaşmalı Boşanma davası.

AÇIKLAMALAR

 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden ….

2-)

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166/3 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : ..., tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşinden boşanmasına, ekte sunduğumuz anlaşma gereği çocuklarının velayetinin müvekkilime verilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla vekaleten ve hukuki olarak talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Avukat

Eki: Anlaşma.


 

 AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

DAVACI …..:

VEKİLİ ……..:

DAVALI ……:

KONU……… : Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma İstemi.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim davalı eşi ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.

2-) Müvekkilimin eşi bundan … ay önce akıl hastalığına yakalanmıştır.

3-)

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 165 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : .... ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ve eşinin boşanmasına, … ve … adlı çocukların velayetinin müvekkilime verilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

 


 

 

BABALIK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SALİHLİ

DAVACI……………:

VEKİLİ……………..:Av

DAVALILAR………:1-

DAVA……………….:

AÇIKLAMALAR...:

1-Müvekkile ile müteveffa uzunca zamandır birlikte karı-koca hayatı yaşamışlardır.

2-Çocuğun babası olan A.S., ...

3-Çocuğunu nüfusuna geçiremeden ve müvekkileyle evlenemeden...

4-

8-Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER.:Konuyla ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER……………:Nüfus kayıtları,veraset ilamı,tanık anlatımı,doğumla ilgili belge ve makbuz asılları,Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/....sayılı dava dosyası,bilirkişi incelemesi ,konuyla ilgili alınacak doktor raporu ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEK……:Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı,davamızın kabulüyle,müteveffa A.S.’ün,müvekkilenin oğlu Ali’nin babası olduğunun hükmen tayinine,davanın Hazine’ye ve Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarına,küçük çocuğa kayyım tayin edilmesine ,yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.21.08.2006

 

DAVACI VEKİLİ

Avukat.............

EK:Vek.ör.,3.11.2005 tarihli doğum raporu aslı,

2 adet doğuma dair makbuz asılları,veraset ilamı,

Nüfus kayıt örnekleri


 

 

BABALIĞIN TESBİTİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI……:

VEKİLİ………:

DAVALI ……:

KONU………:

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz davalı ile ...

2-

4- Çocuk davalıya aittir.

5- Çocuk doğalı henüz 1 yıl olmamıştır. Anne adına yasal süresi içinde çocuğu kabullenmeyen davalı babaya karşı bu davayı açmak ve çocuğun nesebini düzeltmek üzere mahkemenizden karar almak gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : MK.m 301 vd. Ve sair mevzuat.

DELİLLER : Tanıklar, nişan ve gezi fotoğrafları, her türlü inceleme ve sağlık raporu, her türlü delil.

TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin kızının babasının davalı olduğu konusunda karar verilmesine, çocuğun, babasının nufus kaydına geçirilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Avukat...

 


 

 AYRILIK KARAR VERİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI……..:

VEKİLİ………..:

DAVALI………:

KONU…………:  İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz davalı ile ..... yıl önce evlenmiştir. ..

2-

4- Bu nedenle tarafların ayrılığına karar verilmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK.m.167 vd., HUMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve sair deliller

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle tarafların ayrılığına karar verilmesini, yargılama giderinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

DAVACI…………..:

VEKİLİ…………… :

DAVALI…………. :

KONU …………….: Aile Konutu Tesisine İzin Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR

1-)

2-)

 

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 194 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçen taşınmaz üzerinde Aile Konutu tesis edilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Avukat

 


.. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

 

DAVACI…. :

VEKİLİ……. :

DAVALI …..:

KONU…….. : Aile Konutu Kullanma Hakkının Değiştirilmesi İstemi

AÇIKLAMALAR :

1-)

2-)

5-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 254ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, davalının veraset ilamı, boşanma kararı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, boşanma kararı ile birlikte verilen müşterek konutu kullanma hakkının iptaline, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

 

DAVACI …..:

VEKİLİ ……..:

DAVALI ……:

KONU ………: Aile Konutu Kaydının Silinmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR

1-)

2-)

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 194 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, mahkeme kararı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Aile Konutu için tapuya … sayılı olarak yapılan kaydın silinmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

 


... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ´NE

DAVACI….. :

VEKİLİ ……..: Avukat...

DAVALI ……:

KONU ……..: Aile Konutu Hakkında Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR

1-)

2-)

3-) ... sayın mahkemenin müdahalesini isteme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 sayılı kanun madde 194 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, öğrenci belgesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı eşin haksız itirazlarının dikkate alınmamasına, yeni kira sözleşmesi yapılarak müşterek ikametgahtan taşınmalarına karar verilmesini mahkemenizden saygıyla bilvakale talep ederim. …/…/…... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI   :

VEKİLİ     :

DAVALI   : ... Nüfus Müdürlüğü.

KONU     : Cinsiyet değişikliğine izin verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim … yaşında olup ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Cilt No, ... Hane No ve ... Sayfa No’da nüfusa kayıtlıdır.

2-) .....

3-) Müvekkilimiz en son geçirdiği operasyonlar ile kadın/erkek kimliğindedir. ...alınan raporlar .....

4-) Bu nedenlerle müvekkilimizin cinsiyetinin değiştirilmesine izin verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 40 - 5490 S. K. m. 35 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, resmi sağlık kurulu raporu, tanık, ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile müvekkilimizin cinsiyetinin değiştirilmesine izin verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.


 

 


ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMLİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

….. AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                   : Çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilim ile davalı 8 yıl süren evliliklerini karşılıklı anlaşma yolu ile sona erdirmişlerdir. Tarafların anlaşmalı boşanma başvuruları … Aile Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, boşanmaya ilişkin … tarih, … Esas ve … karar sayılı mahkeme ilamı taraflara tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

2-) Mahkeme kararı ile tarafların müşterek çocuğun velayeti davalı anneye verilmiştir. Davacı baba şehir dışında çalıştığı için çocuğu sadece yaz tatillerinde görmeyi kabul etmiş ve mahkeme de yasal düzenlemeyi buna göre yapmıştır. Müvekkilim yine mahkemenin takdir ettiği …TL. tutarındaki nafakayı da düzenli olarak ödemektedir.

3-) Davacı müvekkilimin şehir dışındaki iş sona ermiş ve yeniden davalı ve çocuğu ile aynı şehirde işe başlamıştır. Çocuğunu bu düzene göre, okulunu da etkilemeyecek şekilde her hafta sonu görmek istediğini eski eşine bildirmiş, ancak talebi kabul edilmemiştir.

4-) Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı bulunmaktadır. Müvekkilim babanın çocuğunu düzenli olarak görmek en tabii hakkıdır. Davalı anne ise buna engel olmaktadır.

5-) Mahkemenizce müvekkilimizin çocukla şahsi ilişkisinin müvekkilimizin yeni durumu da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini ve her hafta sonu çocuğunu görmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğduğunda işbu davayı ikame etmiş bulunmaktayız.

YASAL SEBEPLER        : MK. ve ilgili mevzuat.

YASAL DELİLLER        : Boşanma ilamı, tanıklar, icra dosyası, vs. kanıtlar.

SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda açıklanan nedenler çerçevesinde davacı müvekkilim baba ile çocuğu arasındaki şahsi ilişkisinin yeniden düzenlenmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin  davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. …/…/…                   

Davacı Vekili

Av.

 


ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI İSTEMLİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……..AİLE  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                             : Çocukla Kişisel ilişki Hakkının Kaldırılması talebi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim davacı ile davalı …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli müşterek çocukları olmuştur. Müvekkilim ve davalı …/…/… tarihinde boşanmış, mahkemece çocuğun velayet hakkı müvekkilime verilmiştir.

2-) Fakat davalı mahkemece kendine verilen kişisel ilişki hakkını kullanma esnasında çocukla çok kötü diyaloglar kurmakta, sürekli davacı müvekkilimi kötülemekte, çocuğun okulu ve eğitimleri konusunda yanlış yönlendirmelerde bulunmaktadır. Bunları her görüşmeden döndükten sonraki tavır ve davranışlarındaki bozukluklar nedeniyle müvekkilim anlamakta ve sürekli telafi etmeye çalışmaktadır.

3-) Bu nedenle davalının çocukla kişisel ilişki hakkının kaldırılması için dava açılması çocuğun psikolojisini korumak için zorunlu hale gelmiştir.

YASAL NEDENLER                  : 4721 SK. md. 182, 183 ve ilgili hukuki mevzuat.

YASAL DELİLLER                    : Nüfus kaydı, tanık beyanları, boşanma ilamı ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP               : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile davalının küçük çocuk ile şahsi ilişki hakkının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

 


ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI İSTEMLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……….. AİLE MAHKEMESİNE

 

 

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                            : Çocukla Kişisel ilişki kurulması talebi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim davacı ile davalı …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuş, ancak taraflar …/…/… tarihinde boşanmışlardır.

2-) Boşanma esnasında müşterek çocuğun velayeti müvekkilime verilmişken daha sonra davalı, … Aile Mahkemesinin …/…/… tarihli …/… E., …/… K. sayılı kararıyla  müvekkilim üzerinde olan velayet hakkını kaldırtarak kendi üzerine almıştır. Ancak bu velayetin kaldırılması sırasında mahkeme müvekkilim ile çocuk arasında kişisel ilişki tesisine dair karar vermemiştir.

3-) Bu nedenlerle müvekkilim ile çocuğu arasında şahsi ilişki kurulması için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER                  : 4721 sayılı medeni kanun madde 182 ve ilgili yasal mevzuat.

YASAL DELİLLER                    : Boşanma ilamı, velayetin kaldırılmasına dair ilam, tanık beyanları ve diğer hukuksal deliller.

SONUÇ VE TALEP                  : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile, müvekkilim ile küçük çocuğu arasında kişisel ilişki kurulmasına,  yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

 


MÜŞTEREK ÇOCUKLAR İÇİN NAFAKA İSTEMİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


………. AİLE MAHKEMESİNE

 

 

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                            : Çocuklar için Nafakaya Karar Verilmesi talebi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim davacı ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. …/…/… tarihinde boşanmışlar ve  müşterek çocukların velayet hakları mahkemece müvekkilime bırakılmıştır. Buna dair ilam işbu dava dilekçesi ekindedir.

2-) Ancak boşandıktan sonra müvekkilimin maddi durumu değişmiş, müvekkilim işsiz kalmış, davalı ise yüksek maaşla çalışmaya başlamıştır. Ayrıca müvekkilim evi kira olup, ev kirası ödemekte olup, davalı ailesi ile birlikte kaldığı için kira da ödememekte ve her ay tasarruf yapabilmektedir.

3-) İşbu ekonomik durumun kötüleşmesi nedeni ile müşterek çocukların zorunlu ihtiyaçları ve eğitim masrafları için davalı taraftan nafaka isteme zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER                  : 4721 Sayılı Kanun. md. 329 ve ilgili hukuki mevzuat.

YASAL DELİLLER                    : Boşanma ilamı, öğrencilik belgeleri, gelir belgeleri ve diğer hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP                 : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalıdan müşterek her bir çocuk için aylık … TL. olmak üzere toplam ……. TL. nafakaya hükmedilmesine,  avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  İSTEMLİ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…………. AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                          :

KONU                                              : Şiddetli Geçimsizlik sebebi ile Boşanma; … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam … TL. Tazminat istemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim  ile davalı ile … tarihinden beri evlidir. Davalının ilk evliliğinden olan iki çocuğu vardır, müşterek çocuk yoktur.

2-) Evliliğin ilk günlerinden beri evlilik içinde sorunlar baş göstermiştir. Davalı sürekli davacıya hakaretlerde bulunmakta sinkaflı küfürler etmektedir. Davacı müvekkilim de kendisini savunmaya çalıştığında, müvekkilime saldırmakta ve tekme tokat dövmekte, darp etmektedir.

3-) Davacı müvekkilim ilkokul mezunu olmasına rağmen aydın bir şahsiyete sahiptir. Davalı taraf müvekkilimi zorla … tarikatına da girmeye zorlamaktadır. Müvekkilim karşı çıkınca yine şiddet yoluna başvurmaktadır.

4-) Davacı müvekkilime şiddete başvurulması sonucu … Hastanesi’ne ait darp raporları bulunmaktadır.

YASAL NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 174 ve ilgili mevzuat.

YASAL DELİLLER                    : Nüfus kaydı, doktor raporları, şahit beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP                  : Yukarıda açıkladığımız nedenler çerçevesinde, davacı ile davalının boşanmasına, … TL maddi … TL manevi olmak üzere toplam … TL tazminata hükmedilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.


EŞİN YÜZ KIZARTICI CÜRÜM İŞLEMESİ NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

……………..  AILE MAHKEMESINE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                 : Suç işleme nedeniyle boşanma talebidir.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkilimiz davalı ile 10 yıldan beri  evlidir. Müşterek evliliklerinden 3 çocukları bulunmaktadır. Evlenmeye dair nüfus kayıtları … İli … İlçesi, … Mahallesi, …Cilt No … Sayfa No ve … Kütük Sıra No’dadır.

2-) Davalı, …/…/… tarihinde bir banka soygunu olayına karışmış, … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde yapılan yargılama sonucunda davalıya …/…/… tarih … Esas ve … Karar numarası ile … yıl hapis cezası verilmiş, davalının yaptığı temyiz itirazı sonuçuçsuz kalmış ve yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından onanmıştır.

3-) Davalının işlemiş olduğu bu yüz kızartıcı suç nedeni ile aile perişan olmuştur. Müvekkilimiz hiç alışık olmadığı bu durum sebebi ile kimsenin yüzüne bakamaz hale gelmiştir. Bu zorlayıcı nedenlerle müvekkilimin davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER         : MK.md.163 ve ilgili mevzuat.

YASAL DELİLLER            : Nüfus kayıtlarıı,  Ceza Mahkemesi’nden verilen kesinleşme şerhli mahkeme  kararı,  tanıklar ve diğer yasal deliller.

TAPEP VE SONUÇ             : Açıklanan nedenler çerçevesinde müvekkilimin yüz kızartıcı cürüm işleyen davalıdan boşanmasına, küçük çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, davalı eş için aylık 200 Tl, herbir çocuk için 150 TL. nafaka takdir edilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

 Av.


TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…………………AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                                :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                :

KONU                                 : Terk nedeni ile boşanma talebidir.

AÇIKLAMALAR                   :

1- Müvekkilimiz davalı taraf ile … yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, …İli, …İlçesi, … Mahallesi, Cilt No; ……., Aile No;……., Sıra No; ……. dadır.  Evliliklerinden …ve … isimli …. tane çocukları bulunmaktadır.

2- Müvekkilemiz ev hanımı olup, davalı …… işini  yapmakta ve il dışına gidip gelmektedir. Karşı taraf ise il dışına her çıkışında işi gereği 1 hafta ile 10 gün arasında kalmaktadır. Müvekkilimiz ve çocukları bu duruma alışmışlardır. Ancak eşi son gittiğinden bu yana 6 aydır eve dönmemiş ve ne eşini ve ne de çocuklarını da aramamıştır.

3- Müvekkilimiz eşinin kendisine başka bir ev tuttuğunu ve eve eşya aldığını, telefon çektirdiğini öğrenmiş ve hatta eşini bu telefondan arayarak da eve davet etmiştir. Eşi bir daha eve dönmeyeceğini belirtmiş, kendisine de bağırıp çağırmıştır. Karşı taraf 6 aydır evliliği ile ilgili hiçbir sorumluluğunu da yerine getirmemektedir.

4- Müvekkilimiz bunun üzerine mahkeme kanalıyla ihtar çekmiş eşini eve dönmesi için ikna çabalarına girişmiştir. Bu ihtar ilan yoluyla da yapılmıştır. Ancak aradan iki ay geçmesine rağmen davalı eve dönmemiştir.

5- İşbu nedenlerle terk sebebi ile boşanma davası açmak gerekmiştir.

YASAL NEDENLER                   : TMK. 164. md. ve diğer yasal nedenler.

YASAL DELİLLER                      : Nüfus Kayıtları, tanıklar ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP            :Açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık  …-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımzla bilvekale talep ederiz.  …/…/…

 

Davacı Vekili

 Av.


EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                   : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma talebi.

AÇIKLAMALAR                       :

Davacı müvekkil ile davalı eşi  …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Taraflar evlemelerinden itibaren … ilinde yaşamaktadırlar. Ancak evlilikten bu zamana kadar aralarında sürekli olarak şiddetli kavgalar ve tartışmalar yaşamışlardır.  Şiddetli geçimsizlik yaşayan taraflar hiçbir şekilde ve neredeyse hiçbir konuda anlaşamamaktadırlar.

Taraflar aynı evde yaşayan iki yabancıya dönmüşlerdir. Defalarca yeniden başlamayı denemişler ancak bu girişimler her seferinde başarısızlıkla sonuçlanmış ve her yeni girişim yeni kavgaları getirmiştir.

Yaşanılan kavgalar neticesinde taraflar fiilen ayrılmışlardır. Davalı eş yaklaşık 2 ay önce ailesinin yanına dönmüştür. Fiili olarak artık birleşmeleri mümkün değildir.

Aslında her iki taraf da boşanmayı istemektedir. Davacı ve davalının çocukları da bulunmamaktadır. Açıklamış olduğumuz sebeplerle diğer yasal haklarımızı saklı tutarak boşanma davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER         : Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları, Nüfus Cüzdanı ve Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, tanık beyanları, yemin ve diğer yasal deliller…

SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda açıklanan nedenler ile yeniden bir araya gelmesi mümkün olmayan tarafların, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanmalarına karar verilmesini, dava giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…

 

Davacı Vekili

 Av.


HAYATA KAST VE PEK FENA MUAMELE NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                 : Pek fena muamele nedeniyle boşanma ve nafaka talebi.

AÇIKLAMALAR                  :

 

Müvekkilimiz davalı ile ..  yıldır evlidir. Evlilik nüfus kayıtları ……. İli, …….İlçesi,……. Mahallesi, …….Cilt No, ……. Sayfa No ve……. Kütük Sıra No’da kayıtlıdır. Evliliklerinden …… isimli … tane  müşterek çocukları bulunmaktadır.

Davalı son bir yıldır işsiz de kalmasından kaynaklanan bir bunalıma düşmüştür. Hemen her gece eve içkili olarak gelmekte, gerek eşini yani müvekkilimizi ve gerekse çocuklarını dövmektedir. Ayrıca gerek müvekkilimize ve gerekse müvekkilimizin ailesine ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmektedir.

Kavgalarına çoğu kez aynı apartmanda oturan komşuları da şahit olmuş, birkaç kez müvekkilimiz çocukları ile birlikte komşularına sığınmak zorunda kalmıştır. Araya girenler davalıyı çeşitli defalar uyarmışlar ancak davalı hareketlerini düzeltmemiş ve kendi kusurlu hareketleri nedeni ile bozulan evlilik birliğinin tekrar eski haline gelmesi mümkün olmamıştır.

Davacının vazgeçmediği fena tavırları bu evlilikten beklenen faydanın artık sağlanamayacağını göstermektedir. Müvekkilimizin davalıdan boşanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Davalının yaşam düzeni çocukları ile de ilgilenemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle küçük çocukların velayetinin de davacıya verilmesini, davalı tarafından, davacı için aylık …….TL, her bir çocuk için de …….TL olmak üzere aylık toplam …….TL nafaka ödenmesine karar verilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       : MK. 162.md. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP        : Yukarıda açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların  velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık …….-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …….-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.


BEKLEME SÜRESİNİN KISALTILMASI DİLEKÇESİ – İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ..

 

…..  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                           :

KONU                                              : Bekleme Süresinin Kısaltılması talebi.

AÇIKLAMALAR                                 :

Müvekkilim  …/…/… tarihinde kocası …’dan boşanmıştır. Müvekkilim …/…/… tarihinde … ile nişanlanmış ve en yakın zamanda bu kişi ile evlenmek istemektedir.

Müvekkilim hamile değildir ve bunu tıbbi olarak ispat edeceğiz. Bu nedenle iddet süresinin kaldırılması için dava açmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 132 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Boşanma kayıtları, davacı kadının hamile olmadığına dair doktor raporu ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, yeniden evlenebilmesi için müvekkilimin bekleme süresinin kısaltılmasına  karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

 

 
Bugün Tekil: 452 Bugün Çoğul: 1693 Dün Tekil: 1058 Toplam Tekil: 1231684 Toplam Çoğul: 3103468
        Dataişlem